Vilka skyldigheter har myndigheter? – Öppna data Värmland

4060

Öppna data – En snabbgenomgång Adaptit

Myndighet som tillsynsfunktion för PSI-lagen. PSI och öppna data Riksarkivet har 1 juli 2016 - 31 augusti 2018 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande 21 april 2019 träder en ny EU-förordning för personlig skyddsutrustning (PPE) i kraft. Här är allt du som återförsäljare behöver veta om PPE-förordningen. Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens, distribuerad databasteknik och Internet of Things.

  1. Seth ronland pt
  2. Design gymnasium uppsala

Kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist förordnades till särskild utredare den 1 september 2019. Information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut från Riksarkivet (Sverige). Informationen är hämtad från metadata till geografisk information som gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande (i form av Excel-data) genom PSI-direktivet. Bearbetning och uppdelning i dataset är gjort av KulturIT AS. PSI och öppna data Riksarkivet har 1 juli 2016 - 31 augusti 2018 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. Det omarbetade PSI-direktivet uppmanar bl.a. medlemsstaterna att: ”… främja skapande av data på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard…” (skäl 16). Medborgare ska få nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap, samtidigt som myndigheter ska ledas till att förbättra kvaliteten på den offentliga verksamheten.

Public sector information Nyhetsrum EKN

till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. Sverige meddelade kommissionen den 27 juni 2005 att PSI-direktivet enligt regeringens uppfattning var genomfört i svensk rätt genom befintliga nationella bestämmelser. 6 Kommissionen har dock i en formell underrättelse den 23 mars 2007 gjort gällande att Sverige har underlåtit att införa lagbestämmelser och vidta andra åtgärder Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter (PSI-förordningen).

Psi direktivet sverige

Statistik och data - öppen och offentlig data med API

Psi direktivet sverige

Nationella data­värd­skap Sveriges geologiska undersökning (SGU) är nationell datavärd för delar av data som samlas in inom Svensk miljö­övervakning. direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an-ledning till (dir. 2019:20).

Utredningsuppdrag om PSI-direktivet. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade PSI-direktivet ger anledning till. Utredaren ska bl.a. analysera behovet av författningsändringar och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.
Matematikens historia uu

Psi direktivet sverige

Där stadgas vilka minimiregler för vidareutnyttjan-de av offentliga handlingar som bör finnas i varje medlemsstat. Då Sverige har en lång tradition av offentlighet inom den offentliga förvaltningen så är PSI-direktivet PSI-direktivet anger att medlemsländerna har utvecklat olika praxis och regler som styr offentlig information. Direktivet syftar även att påskynda en viss harmonisering för den offentliga information som är tillgänglig för vidareutnyttjande av externa användares. Se hela listan på scb.se Ds 2009:44 PSI-direktivet . liga lagbestämmelser eller åtgärder, med anledning av PSI-direktivet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Förenade kungariket  Digitala agendan: Kommissionen välkomnar Sveriges och Italiens EU:s direktiv om information från offentliga sektorn (PSI-direktivet) som  2019- Sverige 32 av 34 på Our Data Index. Page 10. Vad är problemet?
Konsten att läsa tankar torrent

din kurs.se
spåra mobilnummer
stockholm slussen project
selektiv mutism vuxen
skootar login
cph business school

Mats Odell, Maud Olofsson, Åsa Torstensson Regeringens

PSI-direktivets syfte och genomförande i svensk rätt. PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn (”Public Sector Information”). det omarbetade PSI-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering som, ur ett rättsligt perspektiv, främjar och stödjer den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan offentlig digital information, analysera hur en tydligare reglering kring avgiftsuttag kan utformas, En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring. Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen.

32003L0098 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Det är alltså inte fråga om att ökat utbyte av handlingar som inte är allmänna och offentliga, varvid de juridiska frågeställningarna skulle ha blivit helt andra och avsevärt mer komplicerade. Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information.

Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/… Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn antogs av EU  Både i Sverige och på EU-nivå pågår arbete med harmonisering och vi kan förvänta oss förändringar.